گلخانه نادر سلیمان

/
مساحت گلخانه (متر مربع) : 8000 سال ساخت : 1400 تعداد…

گلخانه رضا همدانی

/
مساحت گلخانه (متر مربع) : 9600 سال ساخت : 1398 تعداد…