یازدهمین همایش ملی ودومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهاد کشوری

در بخش ارایه الگوهای موفق مدیریت جهادی طرح فراز و بذر دانژه در بین 280 طرح موفق کشوری به

یازدهمین کمیسیون کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا

در تاریخ 21 آبان 1396 بازدیدی توسط کمیسیون کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا از