خانه | قطعات

قطعات

سرستون

پروفیل تک کانال لبه دار 50*30 دور سازه

پروفیل دوکانال لبه دار سقف

پروفیل دو دریچه

پروفیل 80*60

فیکسچر تک کانال

فیکسچر دوکانال

تابلو سانتریفیوژ

شاسی بتنی

مغزی امگا

امگا

ناودان

سر ناودانی

لچکی

ریل

وتر اصلی

وتر مورب

فلنچ باد

ورق چهارکنج

پایه صلیبی